NAZIV AKTIVNOSTI:
DIGITALIZACIJA NADZORA PROCESOV NA PODROČJU REJE GOVEDI

POVZETEK
Skozi svoje izkušnje smo kot vodilni partner na terenu opazili, da imajo rejci probleme pri pravočasni izvedbi določenih opravil, ki so ključna pri produkciji živali. S tem jim nastajajo finančne izgube, težko si tudi planirajo svoj prosti čas.

Želimo ustvariti aplikacjo (prototip) za nadzor procesov na področju reje govedi, ki bi bila dostopna vsem rejcem govedi v Sloveniji (tudi najmanjšim). Z aplikacijo bo možen nadzor črede kjerkoli je dostop do interneta, možna pa bo tudi analiza reprodukcijskih parametrov v čredi rejca. Do sedaj je bila ta možnost dana le rejcem, ki oddajajo mleko.

Aplikacije bo rejce opominjala na izvedbo določenih opravil:
- pravočasna osemenitev krave po porodu,
- pravočasna osemenitev krave po pregonu,
- pravočasni pregled plemenic na brejost,
- pravočasna presušitev goveje plemenice.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Projekt je razdeljen na 7 faz:
1.Zbiranje podatkov
2.Analiza podatkov
3.Definicija potrebnih lastnosti aplikacije
4.Izdelava aplikacije
5.Zbiranje podatkov z uporabo aplikacije (nadzor pri vpisovanju rejca)
6.Analiza podatkov zbranih z uporabo aplikacije
7.Primerjava podatkov pred in po uporabi aplikacije
V projekt bomo vključili rejce govedi, ki so člani partnerstva in tudi druge rejce v Sloveniji.
CILJI
Ohranjanje narave zaradi bolj planirane produkcije (za isto količino produkta bo potrebnih manj živali in s tem manj negativnih vplivov na okolje)

PRIČAKOVANI REZULTATI
Spletna aplikacija za načrtovanje produkcije goveda, ki bo dostopna vsem kmetijam;
Rezultat planirane produkcije bo optimizacija procesa produkcije (znižanje stroškov pridelave za kmetije s prirejo mleka);
Izboljšani reprodukcijski indeksi v čredi govejih plemenic;
Lažje planiranje drugih aktivnosti na kmetiji;